Privacyverklaring

EFTaanZee-is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Zij doet rechtstreeks zaken met haar cliënten. Dit contact verloopt via telefoon, e-mail, of persoonlijk tijdens de EFT-“live”-sessies of videosessies. In het geval van een (toekomstige) nieuwsbrief, ook via internet. EFTaanZee spant zich hierbij in om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen.

Persoonsgegevens die wij verwerken: bijzondere persoonsgegevens en gewone persoonsgegevens

 • Bijzondere persoonsgegevens:
  De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo) is van toepassing op de werkzaamheden van EFTaanZee, evenals de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). In het kader van de Wgbo is EFTaanZee verplicht een cliëntendossier bij te houden over de behandeling. De grondslag voor het verwerken van bijzondere of gevoelige persoonsgegevens zoals uw gezondheids-en sociale gegevens is dus het nakomen van een wettelijke verplichting. Hierbij is EFTaanZee gebonden aan een geheimhoudingsplicht. Alleen noodzakelijke gegevens en notities in het kader van de behandeling worden verwerkt.
 • Gewone persoonsgegevens:
  Om in het kader van de Wgbo de overeenkomst met u als cliënt uit te kunnen voeren, verwerkt EFTaanZee ook uw “gewone” persoonsgegevens zoals uw NAW-gegevens.
 • In het cliëntendossier worden de volgende persoonsgegevens opgenomen:• 
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Medische en/of psychopathologische gegevens en/of klachten, voor zoverrelevant in het kader van de hulpvraag
 • Beknopte informatie sociale situatie (opleiding/werk, privésituatie, gezin vanherkomst), voor zover relevant in het kader van de hulpvraag.
 • Behalve deze persoonsgegevens wordt informatie die u als cliënt zelf verstrekt, zoals uw hulpvraag, het gewenste resultaat en door u ervaren effecten van de behandeling, summier opgenomen in uw dossier.

Doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden gebruikt

EFTaanZee verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen, sms-en of mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uitte kunnen voeren
 • Voor het uitvoeren en bijhouden van de voortgang van de behandeling
 • U te informeren over wijzigingen van onze dienstverlening
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van de nieuwsbrief
 • Het correct afhandelen van ontvangen klachten

Hoe lang we gegevens bewaren

EFTaanZee zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn: 20 jaar (conform de Wgbo, per 1 januari 2020).

Delen met anderen

EFTaanZee verstrekt uw gegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

In dit kader is een verwerkingsovereenkomst afgesloten met Vimexx hosting en La Posta. EFTaanZee blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
In het kader van de administratie wordt de verwerking van de boekhouding gedeeld met een fiscaal intermediair. EFTaanZee streeft naar een optimale kwaliteit van de dienstverlening aan haar cliënten. Om de eigen deskundigheid te vergroten wordt deelgenomen aan intervisie, supervisie, nascholing, collegiale consultatie e.d. In dit verband kan casuïstiek van cliënten worden besproken. Dit gebeurt altijd geanonimiseerd en is dus per definitie niet herleidbaar naar persoonsgegevens.

In kaart brengen websitebezoek

EFTaanZee gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook heeft u het recht om een eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of het overdragen van uw persoonsgegevens, sturen naar info@eftaanzee.nl

EFTaanZee zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Bent u het niet eens met de wijze waarop EFTaanZee met uw gegevens omgaat, dan wijzen wij u op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij- de-ap

Beveiliging

EFTaanZee neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens die zijn opgenomen in het cliëntendossier, alsmede e-mailcontact met cliënten, worden bij Vimexx opgeslagen (met back-up) in de cloud, en zijn alleen via inlog en wachtwoord in te zien.

EFTaanZee maakt gebruikt van de antivirusprogramma’s van MacOs. Deze programma’s en ook andere software waarmee wordt gewerkt, worden regelmatig geüpdatet.

De wijze waarop EFTaanZee uw gegevens verwerkt, is opgenomen in ons verwerkingsregister. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@eftaanzee.nl

Contactgegevens

EFTaanZee:

Straatnaam en nummer: Hof van Scheveningen 35

Postcode en plaats: 2583JX Den Haag

Inschrijvingsnummer KvK:

Telefoonnummer: 06-24930942

E-mailadres: info@eftaanzee.nl

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd indien daartoe aanleiding is.

Versie: 12 febr 2022

GRATIS TRAINING ONTSTRESSEN MET EFT

Claim hier twee GRATIS EFT videolessen en start meteen met het aanpakken van je stress bij de wortel!